برای ادب کردن رانندگان بی ملاحظه چکار باید کرد ؟

برای ادب کردن رانندگان بی ملاحظه چکار باید کرد ؟

سلام

من و خانواده م شب داشتیم با ماشین میرفتیم ، یک راننده ال 90 خانوم از پارک بدون اینکه راهنما بزنه اومد بیرون یک دفعه ای ، بابای من براش بوق زد ، انگار که جن رو آتیش زده باشن اولش دستش رو گذاشت رو بوق بعد راه افتاد دنبالمون ، یک مسافت یک کیلومتری تقریبا ، میپیچید جلو مون آخرش پشت چراغ قرمز واستاد ، چراغ سبز هم شد واستاد که ما که پشت ش بودیم حرکت نکنیم انگشتشم به نشون اون انگشت وسط که میدوننید معنی بدی داره از پنجره درآورد بیرون البته مامان و بابام نمیدونستن چه معنی میده ولی من فهمیدم. کلی ماشینای دیگه پشتش بوق زدن تا این عقده ای حرکت کرد.

راستش من خیلی خیلی عصابم خورد شد ، دارم فکر میکنم باید پیاده میشیدیم میزدیمش ، یا میفتادیم دنبالش حسابش رو میرسیدیم هی اینو میگم مامان و بابام میگن بسه .  اون یک نفر بود و ما سه تا میشد ادبش کرد.

ادامه مطلب

شما در حال مشاهده مطلب برای ادب کردن رانندگان بی ملاحظه چکار باید کرد ؟ لطفا نظرات خود را در باره این مطلب برای سایت ما ( ختی متی ) ارسال کنید .

Copyright khetimeti.ir © 2017 - Allrights Reserved.