درد فراوان که شد زخم نمایان که شد حرفِ دوا رو زدم خیلی درا رو زدم

چیزی پیدا نشد

متاسفانه مطلبی یافت نشد.