هیچ دری روم وا نشد ماهیِ دریای دل گم شد و پیدا نشد گم شد و پیدا نشد

چیزی پیدا نشد

متاسفانه مطلبی یافت نشد.